ALGEMEEN:
De Belastingdienst heeft Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree
per 01-01-2023 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI)
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 67319580
RSIN nummer: 856929840


BESTUUR:
Het bestuur van de Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree bestaat uit:
De heer F.A.M. Wiardi, voorzitter
De heer H.P.J. Theunissen, secretaris
De heer A,G.M.M. Janssen, penningmeester
De heer G.H.G.M. Horio, bestuurslid
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

JAARCIJFERS:
De cijfers 2023 worden in 2024 gepubliceerd


PRIVACYVERKLARING:
Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Uw Wensbus Baarlo-Maasbree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree
p/a Hollasstraat 12
5991 DA Baarlo
www.wensbusbaarlomaasbree.nl


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om te kunnen deelnemen aan het vervoer met bussen van Wensbus Baarlo-Maasbree ;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres, Postcode, Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres;
• Geboortedatum


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving van de website www.wensubaarlomaasbree.nl;
• Het verzorgen van de (planning) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.